RSS

Preocupări de cercetare ştiinţifică medicală, în ultimii 50 de ani, ale cadrelor medicale din Spitalul Municipal Roman

04 Mar

Se poate afirma că cercetarea ştiinţifică în zona spitalului Roman, a început încă din secolul trecut, oglindită în lucrări prezentate de medicii primari ai judeţului şi de către unii prefecţi în cadrul şedinţelor anuale ale Consiliului permanent al prefecturilor.
Din lucrările consultate de noi a reieşit că majoritatea problemelor abordate aveau ca subiect medicina socială, cât şi unele date epidemiologice asupra bolilor mai frecvent întâlnite.

S28C-6e15030210510_0001

 Participanţi la Sed. USSM secţia Med. internă a reg. Bacău, ţinută la Roman Rd.l (jos): Dr. Pîrlogea Dumitru, dr. Sechter David, dr. Abramovici, dr. Cozărescu Ep.;
Rd.2(pe bancă): dr. Hardt Berthold (Bacău), dr. Palade Dumitru (P. Neamţ), Prof. dr. Tudoranu Gh. (Iaşi), soţia dumisale, dr. Solomon … (Bacău), dr. Toporaş Petru;
Rd. 3: dr. Grecu Titus Aurel, dr. Bucescu Florenţa, dr. Socor Cr., dr. Cahan Raşela, dr. Moser Ghidale, dr. Leizer Bereu, dr. Romano Călin, dr. Mîrţ Eugenia, dr. Fliissing Frida, dr. Carp Eleonora, dr. Dulbergher Leonie, dr. Dulbergher Marcel, dr. Munteanu Ana, Benţin Hascal, dr. Rusu Romulus, dr. Bodeanu Vladimir, dr. Panaitescu Victor;
Rd.4: dr. Ilie Gabriela,, dr. Hatneanu Leon, d-na dr. Smilovici …, dr. Cahan Leizer, dr. Smilovici …, dr. Ghertner Iacob, dr. Popovici Gheorghe, dr. Micu Ioan şi dr. Boghean Traian.

 Patruzeci de ani de Iatro-Farmaco-Istorie la Roman

Comunicarea de faţă se axează îndeosebi pe activitatea iatro-farmaco-istorică dusă în Roman de noi şi de unii colegi. Aşa fiind, ea se încadrează în limitele de timp şi spaţiu indicate în titlul acestei lucrări. Trebuie să recunoaştem însă că, mult înainte, aici au apărat unele sporadice contribuţii pe aceeaşi temă. Ar fi deci incorect să le trecem cu vederea, când ele ma: pot constitui şi în prezent surse utile pentru cunoaşterea istoricului vieţii medicale pe aceste meleaguri. în consecinţă, suntem obligaţi a le menţiona şi pe acestea, fie şi numai în preambul.

Prima contribuţie cu profil iatro-istoric apărută la Roman, i-o datorăm Dr. Alexandru Vasiliu, fost medic secundar la Spitalul ,,Precista Mare”, apoi medic primar ai judeţului Roman. Era intitulată: ,,Un secol de la înfiinţarea Spitalului Precista Mare” şi a fost publicată în anul 1897, în trei numere succesive ale Revistei ,,Spitalul” din Bucureşti. Importanţa respectivului articol jubiliar rezidă în faptul că a dat în vileag – e drept, cu neconcordanţe şi fară bibliografie – condiţiile istorice ale înfiinţării spitalului din Roman. Totodată şi defectuoasa lui funcţionare, cu cele 50 de paturi câte avea, în vastul său nou local, inaugurat cu numai 13 ani în urmă.

 S28C-6e15030210510_0002

 O parte din membrii fondatori ai secţiei de Istoria medicinii şi farmaciei, după şedinţa de constituire – 15.XII.1984 In imagine: Rd.l: farm. Gavrilă Marcela, dr. Rusu Romulus, fost şef secţia B.I., dr. Clocotici Cornelia, farm. Rotariu Dorina, şefa Farm. nr. 60 (Spital Vechi), dr. Clocotici Octav, ales preşedinte al secţiei; Rd.2: dr. Mironescu Dine, şef secţie Contagioase, dr. Cozărescu Epifanie, ales secretar al S.I.M.F., dr. Cernomaz Olguţa, dr. Toporaş Petru, fost şef secţie B.I., dr. Demişcă Ion, dr. Panaitescu Victor, fost şef secţie Chirurgie, dr. Panaite Natalia, spec. pr. Infecţioase.

 A doua contribuţie de acelaşi gen provine de la Dr. Flor Petru, fost şi el medic secundar la Spitalul ,,Precista Mare”, pe urmă director al ,,Azilului pentru Pelagroşi” – Pânceşti – Dragomireşti cunoscut şi sub numele de ,,Spitalul pentru Pelagroşi” de lângă Roman După ce a descris mai întâi endemia de pelagră care a generat tristul renume al judeţului Roman ;; a fi, din acest punct de vedere, fruntaş pe ţară, a redat apoi modul de funcţionare al acestui aşezământ pseudo spitalicesc. Precum se ştie, în acesta s-au pus atâtea false speranţe de a se combate cu el pelagra, fără a se ameliora mai întâi alimentaţia şi modul de trai al ţăranilor. Şi această lucrare a fost publicată în 1897 (anul fondării ,,Azilului”) în Revista ,,Spitalul”.

După aceşti doi autori a urmat o pauză îndelungată, până prin anii 25 – 30 ai veacului nostru, când a început să apară seria de lucrări ştiinţifice realizate de dr. Moise Enescu, medicul primar al judeţului Roman. Om cu vădită orientare populistă de nuanţă filantropic masonică, el era modest la vorbă şi la port – ca românii transilvăneni în genere – însă deosebit de riguros în serviciu. În mod firesc, cercetările sale au urmărit problemele de igienă ale alimentaţiei şi  habitatului păturilor nevoiaşe de la sate. Bineînţeles că toate acestea le-a făcut în colaborare cu unii medici de circumscripţie, precum dr. Oreste Reiu, dr. Romano Dimitrie, în ale căror zone pelagra făcea ravagii.
Moise Enescu a făcut concomitent şi istoricul organizării sanitare în ţara noastră, cu aprecieri critice asupra ei şi cu propuneri judicioase de îndreptare. Acest studiu intitulat: ,,Pentru ce nu avem o stare de sănătate bună?”, a fost publicată în ,,Sănătatea Publică” – Buletin Oficial al Ministerului Sănătăţii, exact când se elabora Legea : unitară ,,Costinescu – Moldovan” din 1930. Este de crezut, aşadar, că unele din propunerile sale au fost adoptate de noua Lege Sanitară, cea mai bună la vremea de atunci.

După acest reviriment, iatro-istoria romaşcană a reintrat într-un nou ,,con de umbră”, din care nu avea să iasă decât după Al Doilea Război Mondial, mai exact în anii 1956 – 1958. A fost momentul de început al celor ,,Patruzeci de ani”. În anul 1956, unul din noi a participat la festivităţile bicentenare ale Spitalului ,,Sfântul Spiridon” devenit ,,Spitalul Orăşenesc Clinic de Adulţi” din Iaşi. Cu prilejul acestei participări am aflat că spitalul nostru, din Roman, este cu doar 41 de ani mai tânăr ca cel din Iaşi, încât n-ar fi fost exclus ca să putem :nnde o comemorare similară dincoace. A fost ca şi un imbold pentru noi de a începe lunga pregătire, debutând, se înţelege, cu cercetarea arhivistică, în vederea depistării atât de necesarei documentaţii.
Al doilea moment, cel din 1958, ne-a adus iniţierea în metodologia cercetării iatro-storice, căpătată la Institutul de Istorie a Medicinei din Cluj, sub îndrumarea Prof. dr. Valeriu Bologa. După terminarea acestui stagiu benevol şi a cursului de perfecţionare în medicină intemă, la care, în realitate, fusesem trimis, revenit la bază, am reluat, cu mai mult spor, investigarea Depozitelor Arhivelor Statului din Roman, Bacău, Piatra Neamţ, Iaşi, Bucureşti, Arhivele M.F.A. – Piteşti, Arhiva şi Biblioteca Academiei R.S.R. Bucureşti, Bibliotecile _ universitare din Iaşi şi Cluj. Tot odată am depistat şi vizitat foşti salariaţi ai spitalului din Roman şi urmaşi de ai acestora. Astfel, în decursul anilor şi a deceniilor ce au urmat, a fost adunată o bogată recoltă de conspecte, documente şi acte originale, imagini fotografice, relicve de instrumente şi aparate medicale perimate, cărţi şi alte obiecte, toate intim legate de trecutul Spitalului Roman. Primele au constituit ,,fondul documentar”, celelalte au intrat în rafturile şi vitrinele a ceea ce a devenit ,,Muzeul Medico-Farmaco-Istoric” al Spitalului fost ,,Precista Mare” din Roman.

Valorificând în mod creator fondul susmenţionat, au rezultat o serie de sinteze iatro-farmaco-istorice, unele editate în reviste, gazete sau volume miscelanee cu acelaşi profil, sub redacţia dr. Gheorghe Brătescu, altele doar comunicate la reuniuni ştiinţifice de istoria medicinei farmaciei, ţinute pe plan local, regional sau pe ţară. Din economie de spaţiu nu le vom putea comenta, ca pe cele din preambul, urmând doar a le cita în ordinea cronologică a apariţiei acestora, începând cu cele editate, indicând şi autorii acestora.

Advertisements
 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: